Privacyverklaring

Prolepha Research B.V. (hierna Prolepha) verwerkt mogelijk uw persoonsgegevens. Wij hebben daarom een beleid opgesteld, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Prolepha is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), en kunnen worden overgedragen aan en verwerkt worden in een land buiten de EER indien hier een juridische grondslag voor is.

We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen aan, of delen met derden voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten of indien dit nodig is om te kunnen voldoen aan de wetgeving.

Indien wij persoonsgegevens van u gaan verwerken of overdragen infomeren wij u of het voor de verwerking of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten, of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die van u bewaren. U kunt uw persoonsgegevens opvragen via
info@prolepha.nl

U hebt het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren wanneer deze incorrect of onvolledig zijn. U kunt de wijziging doorgeven via
info@prolepha.nl

U hebt het recht om uw persoonsgegevens bij Prolepha te laten verwijderen, behalve in de volgende situaties:

 1. u hebt een lopende klacht
 2. indien deze gegevens nodig zijn in verband met wetgeving

 

Wanneer Prolepha uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Prolepha. Prolepha zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij Prolepha een rechtsgrondslag kan aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten.

De directie van Prolepha draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens continu op een juiste manier worden verwerkt. U kunt contact opnemen met de daartoe aangestelde Data Protection Officer via
w.hanegraaf@prolepha.nl

Indien u van mening bent dat Prolepha uw persoonsgegevens niet correct verwerkt vragen wij u om dit te melden bij ons zodat wij uw klacht in behandeling kunnen nemen. U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

De laatste versie van de privacyverklaring is beschikbaar op onze website. Indien er zich materiële wijzigingen voordoen maken wij deze bekend.

Wiens persoonsgegevens gebruiken en verwerken we? Daarin maken wij de volgende onderverdeling.

Klanten en leveranciers

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw leveringen, bestellingen en retourzendingen te verwerken en om u te informeren over de leveringsstatus of eventuele problemen met betrekking tot de levering. Tevens bewaren we gegevens om vragen te beantwoorden, klachten en garantiezaken voor producten af te kunnen handelen. Tot slot gebruiken we uw persoonsgegevens om uw betalingen te beheren.

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
 • bestelgegevens
 • aankoopgeschiedenis

Onze Prolepha medewerkers die betrokken zijn bij het proces van bestellen tot betalen hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden doorgestuurd aan derden te weten magazijn- en distributiepartners in verband met de levering van uw bestelling, aan betalingsdienstaanbieders voor uw betaling en aan incassobureaus indien van toepassing.

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om uw levering dan wel bestelling bij Prolepha te verwerken en leveren.

We bewaren uw persoonsgegevens zolang u werkzaam bent bij een actieve klant of leverancier bent of totdat u aangeeft uw persoonsgegevens te verwijderen.

Gebruiker en Zorgprofessional

Indien u medische vragen heeft, bijwerkingen en klachten ten aanzien van het gebruik van onze producten telefonisch, via het contactformulier op onze website of via email bij ons meldt zullen we deze registeren en hierbij ook uw contactgegevens vastleggen. Deze contactgegevens worden enkel gebruikt om contact met u op te nemen m.b.t. de specifiek door u gestelde of gemelde medische vragen, bijwerkingen en klachten met het oog op follow-up, het verkrijgen van meer informatie en om antwoord te kunnen geven op uw vragen. Patiëntinformatie m.b.t. een bijwerking wordt geregistreerd om aan onze plicht te kunnen voldoen om de veiligheid van de producten die wij op de markt brengen te kunnen bewaken.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens van de melder: naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres
 • Initialen, geboortedatum, geslacht, leeftijd of leeftijdscategorie, relevante informatie voor de gemelde bijwerking (o.a. eventuele medische geschiedenis, comedicatie), eventueel contactgegevens van uw voorschrijver/apotheek (bij melding van een bijwerking)

Prolepha’s medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het registreren en opvolgen van medische vragen, bijwerkingen en klachten hebben in dit geval toegang tot uw persoonsgegevens. Verder hebben wij de verplichting om bijwerkingen te melden aan nationale of Europese autoriteiten t.b.v. geneesmiddelenbewaking. Hiernaast is het mogelijk dat de persoonlijke gegevens verzameld voor de registratie van een bijwerking gedeeld worden met derden indien zij verantwoordelijk zijn voor het melden van de bijwerking van een specifiek product óf indien verplichtingen m.b.t. het uitwisselen van informatie rondom productveiligheid dit noodzakelijk maakt.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming die u geeft bij het melden van de medische vraag, bijwerking of klacht.

Wetgeving omtrent geneesmiddelenbewaking wetgeving vereist dat wij als leverancier van onze producten de bijwerkingen registreren en dat deze traceerbaar zijn. Daarbij is het belangrijk dat er voldoende informatie beschikbaar is over melders zodat wij contact met u kunnen opnemen om de bijwerking zo volledig mogelijk te kunnen registreren.

U hebt het recht om op elk moment uw persoonsgegevens te bekijken, te corrigeren en uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens (via info@prolepha.nl ). Informatie verzameld in het kader van bijwerkingen kunnen wij op juridische grondslag echter niet verwijderen, tenzij de geregistreerde informatie onjuist is.

We bewaren uw gegevens overeenkomstig de farmaceutische wetgeving in Europa.

Naleving wettelijke kaders

We gebruiken uw persoonsgegevens om de wettelijke verplichtingen, rechterlijke uitspraken en besluiten van autoriteiten na te leven. Dit omvat het gebruik van uw persoonsgegevens om boekhoudgegevens te verzamelen en verifiëren teneinde de boekhoudregels na te leven.

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • klantnummer
 • bestelnummer
 • contactgegevens: naam en postadres
 • transactiebedrag
 • transactiedatum

Uw gegevens zijn inzichtelijk voor Prolepha medewerkers die belegd zijn met deze taak.

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor Prolepha om aan haar wettelijke verplichting te doen.

We bewaren uw gegevens overeenkomstig de fiscale regelgeving in Nederland