Gebruikersvoorwaarden

Door uw bezoek aan www.prolepha.nl (“de site”) of anderszins toegang te krijgen tot de inhoud op deze site, gaat u akkoord met de voorwaarden die volgen (“voorwaarden”) en met onze privacyverklaring.

Inhoud van deze site

De inhoud en het ontwerp van de Site zijn auteursrechtelijk beschermd door Prolepha Research B.V. (“Prolepha”) en haar licentiegevers. U mag geen handelsmerken (zoals de naam “Prolepha” en het logo of andere handelsnamen die op de Site voorkomen) gebruiken of reproduceren ​​om welke reden dan ook zonder schriftelijke toestemming van Prolepha. De software die de Site beheert, is bedrijfseigen software en u mag deze niet gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​onder deze Voorwaarden. U mag de software niet kopiëren, nabouwen of wijzigen.

Gebruik van de inhoud

U mag materiaal dat op de Site wordt weergegeven alleen voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik downloaden, op voorwaarde dat u ook alle auteursrechten en andere eigendomsberichten in het materiaal of zoals vermeld op de Site bewaart. U mag echter de inhoud van de Site, inclusief de tekst, afbeeldingen, audio en video, voor publieke of commerciële doeleinden niet verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, opnieuw posten of gebruiken.

Wijzigingen in de site, de inhoud en deze voorwaarden Prolepha behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment, om delen van de inhoud die beschikbaar zijn op de Site op te schorten, te veranderen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen en om het gebruik en de toegankelijkheid van de Site te beperken.

Prolepha kan naar eigen goeddunken deze Voorwaarden wijzigen. Wanneer de Voorwaarden worden gewijzigd, zal Prolepha de herziene Voorwaarden op de Site publiceren. Als u de Site gebruikt nadat Prolepha de wijzigingen heeft gepubliceerd, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan die wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, dient u de Site niet verder te gebruiken nadat deze zijn gepubliceerd.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Hoewel Prolepha zich inspant om de hoge kwaliteit en nauwkeurigheid van de Site te waarborgen, biedt Prolepha geen enkele garantie, expliciet of impliciet met betrekking tot de inhoud van deze Site die wordt aangeboden “zoals ze is”. Prolepha wijst nadrukkelijk alle garanties van de hand, inclusief maar niet beperkt tot garanties van geschiktheid voor een bepaald doel en garanties van verkoopbaarheid. In geen geval zijn Prolepha, zijn gelieerde ondernemingen, agenten, leveranciers of licentiegevers aansprakelijk voor directe, speciale, incidentele of vervolgschade (inclusief, zonder beperking, schadevergoeding voor verlies van bedrijfswinsten, bedrijfsonderbrekingen, verlies van bedrijfsinformatie of ander financieel verlies) ) die direct of indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) de afhankelijkheid van de inhoud van deze Site, zelfs als Prolepha op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid dat dergelijke schade kan ontstaan. Prolepha garandeert niet de juistheid of inhoud van de Site of dat ze vrij zijn van virussen of andere verontreinigende of destructieve eigenschappen.

De site kan ook links naar andere websites bevatten. Prolepha is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of hun inhoud.

In geen geval zal Prolepha of aan haar gelieerde ondernemingen, agenten, leveranciers en licentiegevers aansprakelijk zijn jegens u (en / of enige derde partij) die het gevolg kunnen zijn van enige vorm van juridische claim (hetzij contractueel, onrechtmatig of anderszins) op welke manier dan ook verbonden aan het gebruik van de Site of in strijd met deze Voorwaarden door Prolepha het bedrag overschrijden, indien van toepassing, dat u aan Prolepha hebt betaald voor het specifieke gebruik waarop de claim betrekking heeft.

Op verzoek van Prolepha stemt u ermee in Prolepha, zijn gelieerde ondernemingen, agenten, leveranciers en licentiegevers te vrijwaren van eventuele claims en onkosten, inclusief redelijke juridische kosten, in verband met een schending van deze Voorwaarden door u of uw gebruik van de Site.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Voorwaarden of de juridische relatie die door hen is vastgesteld, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, met uitsluiting van eventuele conflicten of rechtsregels of -beginselen anders verwijzen naar het materiële recht van een ander rechtsgebied.

Partijen komen onherroepelijk overeen dat de Nederlandse rechtbanken exclusief bevoegd zijn om geschillen te beslechten die voortvloeien uit of in verband staan ​​met deze Voorwaarden of de juridische relatie die door hen is vastgesteld.

Andere Bepalingen

Kennisgevingen aan Prolepha moeten schriftelijk, per brief en aan:

Prolepha Research B.V.
De Waterman 15B
Postbus 60
4890 AB Rijsbergen

Als enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal dit niet alle Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig maken. Integendeel, de Voorwaarden zullen dan worden gelezen en geïnterpreteerd alsof de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling (en) daarin niet zijn opgenomen. Elke actiehandeling van u met betrekking tot deze Voorwaarden moet worden ingediend bij een bevoegde rechtbank in Ierland. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin wordt vermeld, is elke verklaring, garantie, voorwaarde of voorwaarde die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is uiteengezet, niet van toepassing. Koppen in deze Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen juridische betekenis of effect en zullen ook niet in aanmerking worden genomen bij de interpretatie van deze Voorwaarden.

Eigendom en werking
De site is eigendom van en wordt beheerd door:
Prolepha Research B.V.
De Waterman 15B
Postbus 60
4890 AB Rijsbergen